Logo Gewogen Woorden

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten en producten van GewogenWoorden.nl. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan deze privacyverklaring te accepteren.

De eigenaar van GewogenWoorden.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wat zijn onze contactgegevens?

Verwerkingsverantwoordelijke: mr. E.R. Jonker-Hofman, per adres Lindenhof 9, 8051 DD  Hattem. Telefoonnummer: 06-53 48 44 86. E-mailadres: email hidden; JavaScript is required.

Wat is de grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens door GewogenWoorden.nl is dat u mij toestemming heeft gegeven en/of dat u een overeenkomst met mij aangaat. Ik verwerk uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en producten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • Werk- of privéadres
  • E-mailadres

Met welk doel verwerk ik uw persoonsgegevens?

Ik verwerk uw persoonsgegevens met de volgende doelen:

  • diensten en producten aan u te leveren;
  • u te bellen of e-mailen als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • het afhandelen van uw betaling; of
  • u te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.

Hoe lang bewaar ik uw persoonsgegevens?

GewogenWoorden.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Verstrek ik uw persoonsgegevens aan derden?

GewogenWoorden.nl verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij u hiervoor in een bepaald geval ondubbelzinnig toestemming heeft gegeven om mijn diensten of producten aan u te leveren.

Ik geef geen persoonsgegevens door buiten de Europese Unie of aan internationale organisaties.

Wat zijn uw rechten?

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door GewogenWoorden.nl. U kunt een verzoek tot correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens mailen naar email hidden; JavaScript is required.

Ik wijs u erop dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

GewogenWoorden.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via email hidden; JavaScript is required.