Logo Gewogen Woorden

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten en producten van GewogenWoorden.nl. Door gebruik te maken van deze website geef je aan deze privacyverklaring te accepteren.

De eigenaar van GewogenWoorden.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wat zijn mijn contactgegevens?

mr. Eileen Jonker-Hofman (verwerkingsverantwoordelijke). Per adres Lindenhof 9, 8051 DD Hattem. Telefoonnummer: 06-53 48 44 86. E-mailadres: email hidden; JavaScript is required.

Wat is de grondslag voor de verwerking van je persoonsgegevens?

De grondslag voor de verwerking van je persoonsgegevens door GewogenWoorden.nl is dat je mij toestemming hebt gegeven en/of dat je een overeenkomst met mij aangaat. Ik verwerk je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van mijn diensten en producten of omdat je deze zelf aan mij verstrekt.

Welke persoonsgegevens verwerk ik?

Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk. Ik verwerk:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • Werk- of priv√©adres
  • E-mailadres

Met welk doel verwerk ik je persoonsgegevens?

Ik verwerk je persoonsgegevens met de volgende doelen:

  • diensten en producten aan je te leveren;
  • je te bellen of mailen als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • het afhandelen van je betaling;
  • je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.

Hoe lang bewaar ik je persoonsgegevens?

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Verstrek ik je persoonsgegevens aan derden?

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan derden, tenzij je hiervoor in een bepaald geval ondubbelzinnig toestemming hebt gegeven.

Wat zijn je rechten?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Je kunt een verzoek tot correctie of verwijdering van je persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens mailen naar email hidden; JavaScript is required.

Ik wijs je erop dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ik neem de bescherming van je gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

GewogenWoorden.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om de veiligheid van je gegevens te borgen.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via email hidden; JavaScript is required.